Du är här

Skapa förutsättningar för goda gotländska kollegier

Skapa förutsättningar för goda gotländska kollegier

Inlämningsdatum: 2022-06-20 |

Vi i Liberalerna Gotland är fritidspolitiker, politiken är inte vårt yrke. Det betyder bland annat att vi inte behöver ’besöka’ verkligheten. Vi är där hela tiden, och tar med oss de professionella erfarenheterna till politiken.

En av de professionella erfarenheter vi i Liberalerna Gotland tagit med oss in i politiken, är att yrkeskunnandet ska vårdas. I alla sammanhang så är det de yrkeskunniga teamen som ser till att rätt saker görs vid rätt tillfällen. Från skolvärlden har vi hämtat begreppet ’kollegier’. Det är de kvalificerade kollegierna som ger kvalitet och verkshöjd på verksamheten. Ett välfungerande kollegium har täta kontakter med omvärlden, det kan vara genom konkurrentanalys i kommersiell verksamhet, eller genom akademiskt samarbete där ingen konkurrens finns.

Politiken ska ge förutsättningarna för ett gott resultat, till exempel strukturen för organisationen och dess styrsystem. För Region Gotland ligger utmaningen i att kontinuerligt överpröva vilken verksamhet som ska bedrivas på Gotland ,och vilken kapacitet och kompetens som vi måste skapa allianser för att ha tillgång till. Det kan till exempel handla om hur vi får så mycket vård för pengarna som möjligt utan att åsidosätta patientsäkerheten eller skapa onödigt lidande. Gotland har där hitintills haft ett fruktbart samarbete med region Stockholm, i synnerhet med Karolinska sjukhuset, men också med privata företag som inom dialysvården. Denna typ av samarbeten behöver flerfaldigas, och då även med partners utanför Mälardalen.

Liberalerna Gotland vill att Region Gotland kontinuerligt överprövar sina samarbeten och hela tiden strävar efter allianser som bäst gagnade varje enskild verksamhet. All verksamhet måste tåla att granskas för att förbättras.

Yrkande:
  • att Regionstyrelsen ges i uppdrag att söka kvalificerade partners, även utanför Mälardalen, för att inom skilda verksamhetsområden bilda allianser för kompetens- och kapacitetsutbyte.

Visby 20 juni 2022
För Liberalerna Gotland

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattson