Du är här

Liberalerna sätter alltid skolan först

Liberalerna sätter alltid skolan först

Inlämningsdatum: 2021-03-29 | Handläggning

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets utveckling.

Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.

Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas. Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll för att nämna några av de viktigaste.

För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa möjliga.

Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.

Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med yngre elever kan, i de undantagsfall där restiden för eleverna till en fullstor skola blir orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha förstärkta stödresurser.

Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.

Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara skolan.

Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen genom fullskaleförsök för två skolområden.

Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.

Yrkande:
 • Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.
 • Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas möjlighet till pedagogisk fortbildning.
 • Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.
 • Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.
 • Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.
 • Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.
 • Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.
 • Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.
 • Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.
 • Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
  * bör benämnas Bygdeskolor, och
  * ska samlokaliseras med förskola, och
  * ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
  * ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.
 • Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora avdelningar.
 • Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat intraprenader/kommunala friskolor.

Aina Mattson

Claes Nysell

Mats-Ola Rödén