Du är här

Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral

Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral

Inlämningsdatum: 2018-06-18 | Handläggning

Utveckling ökar Gotlands möjligheter att möta framtida förändringar. Det går inte att satsa på att ingen förändring behövs.

Beträffande vården finns ett ytterst viktigt och tydligt budskap från patienter och medborgare - man önskar en ökad tillgänglighet till sjukvårdens första linje - primärvården. Liberalerna vill göra Hemse vårdcentral till en vårdcentral med många möjligheter.

Av hälso- och sjukvårdens strategiska plan för 2019-2021 framgår att med närhet avses flera dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet och kompetens. Liberalerna vill att Hemse vårdcentral skall utgöra en sådan bas. Hemse vårdcentral är redan idag en framgångsrik utbildningsvårdcentral och har ett bra teamarbete. Bra förutsättningar för att utvecklas.

Vården har stora möjligheter att använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag. Både på Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, det är en viktig strategisk fråga för hälso- och sjukvården på Gotland. Liberalerna vill skapa satsningar på fler it-lösningar, skapa grundförutsättningar så den tekniska utrustningen är lättanvänd och tillgänglig samt med tillgång till adekvat support.

Liberalerna vill också att en mobil röntgenutrustning tillhandahålls i Hemse för att underlätta t ex för de äldre, som idag bara har lasarettet att tillgå för fastställande av vissa diagnoser som kanske kunde ha lösts och behandlats i Hemse, med it-teknikens hjälp.

Liberalerna vill tillföra geriatrisk kompetens i Hemse för att möta den demografiska utmaning med en åldrande befolkning, som vi vet kommer, speciellt på Gotland. Att bygga ut primärvården genom att öka kompetensen förefaller förnuftigt både ur ekonomisk och humanitär synvinkel. Kanske att detta kan bli modellen för att slippa bygga för många personalkrävande äldreboenden. En äldrevårdscentral är målet.

Det behövs också resurser inom primärvården för cancerpatienter och det behövs mer uppföljning av stroke och hjärtattacker i den nära vården.
För att uppfylla krav på kvalitet, tillgänglighet, kompetensutveckling, handledning och deltagande i olika utvecklingsarbeten behövs en viss storlek på en vårdcentral. Vilken storlek detta innebär är direkt relaterad till uppdragets utformning.

Yrkande:
  • Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
  • Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd med geriatrisk relevans
  • Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterka som samarbetar med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade vårdförlopp
  • Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna jämförelser
  • Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
  • Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
  • Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
  • Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Lena Grund (L)