Du är här

Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred

Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred

Inlämningsdatum: 2018-06-18 | Handläggning

I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland ansvarar för många områden, bland annat; sjukvård, hamnverksamhet, skolor, vatten och avlopp, äldrevård och omsorg.

Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel även i fredstid.

PWC har genomfört en revision ”Granskning av kris- och katastrofberedskap – Region Gotland”. Granskningen avgränsar sig till regionstyrelse och HSN. Enligt rapporten har regionen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.

Det operativa ansvaret; att se till att det finns vatten, att skolor fungerar, att medborgarna kan få information, att det finns mediciner, att hamnverksamheten fungerar och mycket annat vilar på förvaltningarna

Yrkande:
  • Regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion, och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att klara den operativa krishanteringen.

Claes Nysell