Du är här

Vad vill du ha hjälp med idag? Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten

Vad vill du ha hjälp med idag? Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten

Inlämningsdatum: 2016-10-24 |

Socialtjänstlagen är en ramlag – kommunerna kan själva tolka och besluta om vilken nivå på service och omvårdnad som ska finnas. Det finns en frihet att anpassa insatser efter skiftande behov och önskemål. Portalparagrafen i lagen talar bland annat om att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande, rätt till integritet och att frigöra enskilda människors och gruppers egna resurser.

2011 kom ett tillägg till lagen och en förstärkning av de äldres rättigheter: 5 kap 4 § som säger att:
…”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande(värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra”

I begreppet ”ett värdigt liv” hör privat sfär och kroppslig integritet, självbestämmande individanpassning och delaktighet samt insatser av god kvalitet samt gott bemötande. Till välbefinnande hör trygghet och meningsfullhet. Vidare ska den äldre ”så långt möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre människors inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänsten”. (prop. 2009/2010:116)

Den enskildes inflytande över sin omsorg har alltmer kommit i fokus. Olika projekt för ökat brukarinflytande i hemtjänsten startade i tidigt 2000-tal - Projekt Personlig Service – ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen. Flera av dessa PPS-projekt är sedan länge permanentade i verksamheten – t.ex i Falun, Jönköping och Göteborg. Utgångspunkten är att den enskilde som erhåller hjälp från hemtjänsten vet bäst själv vad han/hon som brukare vill ha hjälp med av hemtjänsten och att biståndsbeslutet är ett rambeslut inom vilket brukaren kan:

* Byta beviljade insatser mot varandra
* Ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras
* Ha inflytande över vem/vilka som ska utföra insatserna
* Byta dag för insats
* Vidare ingår förstärkt kontaktmannaskap (den äldre väljer själv kontaktman) och brukartelefon.

Målet är att förstärka den enskilde brukarens inflytande över vad man får hjälp med, hur och när servicen ges och av vem eller vilka.

Varianter på PPS finns – tex i Askim i Göteborg där man får ett biståndsbeslut på hur många timmar man har rätt till hemtjänst. Inom ramen för dessa timmar bestämmer man själv tillsammans med sin hemhjälpare vilka insatser som ska utföras.

Det finns inga begränsningar i vad personalen kan hjälpa till med. Erfarenheter och utvärderingar visar att brukarna inte kommer med några orimliga önskemål. Men utifrån ett brukarperspektiv kan även ganska begränsade ändringar vara betydelsefulla.

Utvärderingar redovisar att man utöver nöjda brukare har fått ett positivare arbetsklimat, vilket visat sig i bl.a. lägre sjukskrivningstal. Arbetssättet är således inte bara bra för brukaren utan även hälsofrämjande för personalen.

Yrkande:
  • Att hemtjänsten på Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS
Visby den 24 oktober 2016
för Liberalerna Gotland


Johan Thomasson (L)


Ulf Klasson (L)


Frans Brozén (L)


Lena Grund (L)