Du är här

Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens sjukvård

Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens sjukvård

Inlämningsdatum: 2016-06-20 | Handläggning

En ökad produktivitet och effektivitet i välfärdstjänsterna är viktigt för välfärdens framtida finansiering.

Andelen äldre ökar och det ställs högre krav på standard och läkemedel i sjukvården. Vårdkonsumtionen på Gotland är hög. Vården i hela landet har ekonomiska utmaningar. Produktivitetsutveckling inom sjukvården är av stor betydelse. Och måste börja nu!

I den nyligen presenterade utredningen ”Effektiv vård” föreslås ett stärkt uppdrag för primärvården och att detta innebär att resurser behöver omfördelas från sjukhusvård till primärvård.

På Gotland har vi nu ett läge där vi dels måste söka lösningar i den aktuella ekonomiska situationen men också tänka framåt.

Professor Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, har skrivit rapporten ”Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i Norden”. I rapporten framgår att de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet i Norden. Liberalerna finner det viktigt att anta utmaningen att få upp denna produktivitet på vårt sjukhus.

I Liberalernas budgetarbete listade vi de krav vi finner relevanta och viktiga både för sjukvården på ön i nuläget och för framtiden. Vi har kvalitet idag men behöver öka produktiviteten.

Vi yrkar därför att:
• Matrisorganisationen rivs upp
• Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården
• Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska resurser att leda
verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten
• Specificerade avdelningar återinförs
• Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan
• Lättakut införs på Hemse vårdcentral
• Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske
• Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs
• Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten

På grund av det akuta ekonomiska läget förväntarr vi oss en snabb behandling.

Visby den 20 juni 2016
Liberalerna på Gotland
Johan Thomasson
Ulf Klasson
Lena Grund
Frans Brozén
Claes Nysell
Bror Lindahl

Yrkande:
  • Matrisorganisationen rivs upp
  • Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården
  • Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska resurser att leda verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten
  • Specificerade avdelningar återinförs
  • Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan
  • Lättakut införs på Hemse vårdcentral
  • Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske
  • Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs
  • Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten