Du är här

Fler externa utförare

Fler externa utförare

Inlämningsdatum: 2016-06-20 | Handläggning

Vi i Borgerlig samverkan ser möjligheter i att pröva externa utförare i större utsträckning även inom vård och omsorg. Erfarenhet från tidigare upphandlingar på Gotland visar att det finns kostnadsbesparingar att göra utan försämrad kvalitet men med större valfrihet för brukare och medarbetare. Detta har vi även lyft fram i våra budgetalternativ. Regionens ekonomiska läge är oerhört bekymmersamt och då måste alla vägar prövas.

Det finns en övertro bland den politiska majoriteten att regionen kan driva särskilda boenden billigare och bättre än övriga aktörer. Man blundar för de erfarenheter som finns hittills. Regionen har under en period nu haft ansvarat för driften av Pjäsens äldreboende. Inför övertagandet utfäste den rödgröna majoriteten ett antal fördelar för regionen genom att sköta det i egen regi. Detta trots att verksamheten enligt dåvarande ordförande i socialnämnden ”bedrevs med god kvalité till förhållandevis låg kostnad”. Övertagandet av äldreboendet Pjäsen i egen regi har visat sig mindre framgångsrik.

Vi yrkar härmed att:

- Regionfullmäktige ger SON I uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större omfattning än idag och då inleda med upphandling av driften av Pjäsens äldreboende i Visby.

Visby 2016-06-15
Eva Nypelius (C)
Simon Härenstam (M)
Johan Thomasson (L)

Yrkande:
  • Regionfullmäktige ger SON I uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större omfattning än idag och då inleda med upphandling av driften av Pjäsens äldreboende i Visby