Du är här

Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och Sjukvård

Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och Sjukvård

Inlämningsdatum: 2015-10-12 | Handläggning

I den studie som gjordes 2014 av RFSL på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen om hur livet ter sig för de HBTQ-personer som bor och verkar på Gotland anges, att arbetet skall fortsätta för att förbättra situationen för dessa. Det står också att om ingen pratar om det behöver det ej hanteras. Nu pratar om vi det för att göra bättre.

Gotland ligger enligt studien väl framme i landet beträffande HBTQ-personers situation. Hälsoläget bland HBTQ-personer är dock sämre än i övriga populationen, vilket framkommit i nationella studier.

I RFSLs studie beskrivs önskan att yrkesverksamma i vården, hos polisen, i socialtjänsten med flera instanser bättre kunde inkludera och bemöta de som är HBTQ-personer. Vi Liberaler anser att människor varken kan eller bör bedömas utifrån påstådda gruppegenskaper, utan att envar ska bemötas utifrån sina individuella egenskaper. Det 'motverkande arbetet' har blivit allt viktigare. En viktig del i detta motverkande arbete är kunskap om hur normer styr vårt beteende och om hur sociala mekanismer kan verka exkluderande. Kunskapen ska leda till förändrat beteende och förhoppningsvis även till förändrad attityd. Vi förslår därför att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom all verksamhet inom regionens ansvarsområde 'Hälsa och sjukvård' tas fram.

För att den vårdsökande inte ska behöva komma ut i kontakten med bokningar eller genom att gå till särskilda mottagningar föreslås att vid webb-bokning HBTQ ska kunna markeras som kriterium. Då ska endast visas de tider där den mottagande har HBTQ-kompetens.

All personal bör kunna kunna remittera patienter till en 'särskild HBTQ-central' när de upptäckter att den egna HBTQ-kompetensen inte räcker till. Uttrycket 'särskild HBTQ-central' ska tolkas som en funktion, och behöver inte nödvändigtvis vara en organisatorisk enhet.

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi:
• att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarsområde 'Hälsa och sjukvård' ska tas fram
• att ett program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram
• att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter våldtagna har kompetens för att ta emot alla våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning
• att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare oavsett ägarstruktur
• att vid webb-bokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium, och att då ska endast visas de tider där den mottagande har HBTQ-kompetens
• att en 'särskild HBTQ-central' inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera patienter

För Folkpartiet Liberalerna
Johan Thomasson Amy Öberg
Ulf Klasson Lena Grund

Yrkande:
  • att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarsområde 'Hälsa och sjukvård' ska tas fram
  • att ett program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram
  • att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter våldtagna har kompetens för att ta emot alla våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning
  • att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter våldtagna har kompetens för att ta emot alla våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning
  • att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare oavsett ägarstruktur
  • att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare oavsett ägarstruktur
  • att vid webb-bokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium, och att då ska endast visas de tider där den mottagande har HBTQ-kompetens
  • att en 'särskild HBTQ-central' inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera patienter