Du är här

90 km/tim på länsvägarna

90 km/tim på länsvägarna

Inlämningsdatum: 2014-11-28 | Handläggning

Det är av stor vikt att Gotland får till stånd en förbättrad infrastruktur. Detta för att förbättra möjligheterna till att bo och verka över hela Gotland. Därför behöver standarden på våra länsvägar höjas så att hastigheten kan återgå till 90 km/tim som norm.

Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram och där finns inte utrymme för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs för ombyggnad av 140-vägarna. Det krävs tillskott från Staten / Trafikverket.

Samtidigt med en standardhöjning av 140-vägarna i syfte att öka hastigheten till 90 km/tim för motortrafik bör möjligheten till utbyggnad av cykelvägar längs dessa vägar prövas, vilket skulle främja bl.a. arbetspendling och besöksnäring.

Vi föreslår därför

* att Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och riksdagens trafikutskott, i syfte att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som utbyggnad av cykelvägar.

* att Regionstyrelsen skall återrapportera till regionfullmäktige under 2015 vilka kontakter och insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.

Eva Nypelius (C) Simon Härenstam ( M) Mats-Ola Rödén (FP)

Yrkande:
  • att Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och riksdagens trafikutskott, i syfte att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som utbyggnad av cykelvägar.
  • att Regionstyrelsen skall återrapportera till regionfullmäktige under 2015 vilka kontakter och insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.