Du är här

Kartläggning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kartläggning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Inlämningsdatum: 2015-11-23 | Handläggning

Många elever – inte minst de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor. Många uppnår inte skolans mål för att söka till ett nationellt program på gymnasieskolan. Många av de här eleverna känner sig exkluderade från gemenskapen och är oftare involverade i mobbning. Föreningen Attention genomförde 2014 en enkät som visar att situationen för många elever är svår. Trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så förväntas vårdnadshavarna ta ett stort ansvar för elevernas skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i stöd och anpassningar. De vanligaste avhoppen från gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.

För att vi ska nå en skola för alla behövs:
· Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan.
· Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen.
· Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
· Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå barnets behov
· Att eleven har inflytande över sin skolsituation och är delaktig i processen
Liberalerna på Gotland värnar om dem som har det svårast i samhället. Vi anser att barn och ungdomar med svårigheter i skolan är en grupp som särskilt ska uppmärksammas och stödjas.

Vi vill därför ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan – både grundskolan och gymnasieskolan – för barn med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi vill ha svar på följande frågor:
· Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ADHD, ADD, Aspergers syndrom eller annan funktionsnedsättning inom autismsspektrat, dyslexi, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ?
· Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de ska klara av att uppnå målen för läroplanen? Vi vill ha en redogörelse för varje enskild skola.
· Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever.
· Hur ser statistiken ut om man ser tillbaka – till de senaste fem åren och fram till idag – hur många av dessa barn gick ut ur skolan med icke godkända betyg i alla ämnen?

För att kunna förändra/förbättra måste man veta hur verkligheten ser ut. Liberalerna yrkar därför att regionfullmäktige ger i uppdrag till skolförvaltningen att ge svar på ovanstående frågor och återkomma med en skriftlig rapport.

Visby den 23 nov 2015
Lena Grund
Liberalerna på Gotland

Yrkande:
  • att regionfullmäktige ger i uppdrag till skolförvaltningen att ge svar på ovanstående frågor och återkomma med en skriftlig rapport.