Du är här

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Inlämningsdatum: 2015-06-15 | Handläggning

Sjukvården på Gotland har under många år haft stora underskott i sin verksamhet och underskottet för 2015 fortsätter att öka och närmar sig nu enligt prognos ca 70 miljoner kronor.

Det är i dagsläget svårt att bedöma om hälso-och sjukvården har ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.

Det pågår åtgärder inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen för att komma tillrätta med underskotten och arbetet med bland annat Struktur 2015 har förutsättningar att bidra till detta.

Men de återkommande underskotten och de återkommande problemen avseende exempelvis bemanning och arbetsbelastning för personalen inom sjukvården på Gotland gör att det behövs en fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

Den oberoende fördjupade granskningen av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen bör därför exempelvis besvara föl-01-de frågor:
- Hur är styr-och kontrollprocessen i Hälso-och sjukvårdsförvaltningen upplagd?
- Hur fungerar tillsynen av styr-och kontrollprocessen?
- Görs väsentlighets-och riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den interna styr-och kontrollprocessen?
- Vilka styrningsåtgärder och kontrollaktiviteter förekommer?
-Finns tydliga informationskanaler inom Hälso-och sjukvården såväl vad avser nya regler/rutiner som när man internt upptäckt brister i organisationen?
- Hur säkerställs att förbättrings-och förändringsförslag tas tillvara?
- Hur säkerställs att medarbetarna är delaktiga i förbättrings-och förändringsarbetet?

Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.

För Borgerlig samverkan 2015-06-15
Eva Nypelius/Centerpartiet
Simon Härenstam/Moderaterna
Johan Thomasson/Folkpartiet

Yrkande:
  • att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.