Du är här

Bygg sprängkistor/-tunnlar!

Bygg sprängkistor/-tunnlar!

Inlämningsdatum: 2015-04-27 | Handläggning

När nya kajen i Slite planerades av Nordstream (ryskt bolag) från 2007, lär frågan om behovet av sprängkistor/-tunnlar tagits upp. Försvaret ansåg då att behovet inte fanns, då det försvarspolitiska läget var ett annat än idag. Gotland höll på att avmilitariseras.
Idag är läget ett annat och nu bör vi förbereda eventuell räddning av det som räddas kan.

Även om man avstod från att bygga in dessa så kallade spränkistor i konstruktionen av Slitekajen, en tidigare självklar skyddsåtgärd i varje svensk bro, landningsbana och kaj av betydelse, så är det inte försent än. Dessa hålrum, sprängkistor, för att förstöra anläggningarna, kom aldrig till stånd i Slite.

Vi kommer ju under de närmaste åren att stärka försvaret på vår mest försvarspolitiskt utsatta region, det ärnalla partier vara överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett eventuellt fientligt angrepp genom att bygga dessa enkla fördrö-01-de försvarsanläggningar, bör vi inte tveka. Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men även i de nya hamn/ka-01-läggningarna "Kryssningskajen" i Visby samt nya hamnanläggningen i Klintehamn.

Med ledning av ovanstående yrkar jag att:
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av sk spränkistor i Slite hamn, alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprängkistor/-tunnlar vid projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.

Folkpartiet Liberalerna
Ulf Klasson

Yrkande:
  • Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av sk spränkistor i Slite hamn, alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
  • Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprängkistor/-tunnlar vid projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.