Du är här

En levande stadskärna.

En levande stadskärna.

Inlämningsdatum: 2015-03-02 | Handläggning

Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum är av stor vikt för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för Region Gotland. Kommunfullmäktige har 2009-12-14 fattat beslut om fördjupad översiktsplan för Visby – 2025. Planen heter "Hela Visby". Ett namn med två betydelser. Planen är ett bra dokument för den övergripande planeringen.

Idag bedrivs planarbetet i delar från Södercentrum till Östercentrum (Kv. Järnvägen, Södertorg, Kajsan, Busstationen, Gutavallen, Aktivitetspark, Skolporten-Österport, Östercentrum). Till detta kommer en trafikplanering som inte alltid går hand i hand med stadplanering och övrig utveckling. För att stötta handel och näringsliv krävs en vision och ett gemensamt politiskt mål. Regionstyrelsen skall samordna en sådan vision där Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden är verkställande deltagare. Visionen skall utvecklas till mål och i slutändan detaljplaner som har ett sammanhang. Särskilt skall beaktas Södertorg och dess möjlighet att övergå från en parkeringsplats till entrén till Visby Innerstad och till Adelsgatan – Östercentrum. Möjligheterna till badhus på Gutavallen skall belysas i det konkreta planarbetet.

Folkpartiet yrkar att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att skapa en vision för mötet mellan Visby Innerstad – Ytterstad. Syftet skall vara "En levande stadskärna." Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.

Folkpartiet Liberalerna
Mats-Ola Rödén
Frans Brozén
Johan Thomasson
Ulf Klasson

Yrkande:
  • att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att skapa en vision för mötet mellan Visby Innerstad – Ytterstad. Syftet skall vara "En levande stadskärna." Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.