Du är här

Ökat stöd till idrottsrörelsen

Ökat stöd till idrottsrörelsen

Inlämningsdatum: 2014-11-28 | Handläggning

Idrottsrörelsen på Gotland är vår största folkrörelse och har som allmännyttig organisation rätt till statligt och kommunalt (regionalt) stöd. Så har också alltid skett.

Under 2009 erhöll den gotländska idrotten 2 900' kr av regionen och innevarande år, inte mer än 2 115' kr. Således en minskning i storleksordningen 27 procent under perioden 2010 tom 2014. Det så kallade resestödet har under samma tid minskat från 600' kr till 450' kr innevarande år. Dessa bidrag är de som går direkt vidare till de lokala idrottsföreningarna för deras barn och ungdomsverksamhet.

Idrotten är kanske vår främsta inspiratör till god folkhälsa och en utmärkt plats för skolning i grupp och demokrati. 2013 var ca 1000 barn och undgomar i åldern 7 – 20 år aktiverade per dag utslaget på årets alla dagar. Dessa ungdomar är till allra största delen ledda av engagerade ideella ledare som gör en stor social insats ofta helt utan ersättning.

När nu den rödgröna regeringen i nästa års budget inte hörsammade riksidrottsförbundets begäran om uppräkning av idrottsstödet (har legat stilla i fem år) på 325 Msek, så kommer troligen även den gotländska idrotten att få mindre statligt stöd de närmaste åren.

Folkpartiet anser nu att det är hög tid att Region Gotland höjer bidraget redan under 2015, så att det senast om tre år är i paritet med hur det skulle sett ut utan nedskärningar den senaste fyraårsperioden. Då har ingen hänsyn tagits till utvecklingen av KPI.

Vi anser dessutom att om regionen ger klara ramar o regler, så är idrottsrörelsen själva (är på statlig nivå i departements ställe gällande statliga bidrag) bäst lämpade att fördela och följa upp dessa bidrag. Samtidigt avlastas KFF en betungande arbetsuppgift.

Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
• Aktivitets-och resestöden för idrottsrörelsen ökas med 1500' kr 2015.
• Gotlands Idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar o regler fördela och följa upp aktivitets-och resebidraget till idrottsrörelsen.
Ulf Klasson
Folkpartiet Lberalerna
Klintehamn 24.11.2014

Yrkande:
  • att aktivitets-och resestöden för idrottsrörelsen ökas med 1500' kr 2015
  • att Gotlands Idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar o regler fördela och följa upp aktivitets-och resebidraget till idrottsrörelsen