Du är här

Inrätta en Miljö-och byggnämnd.

Inrätta en Miljö-och byggnämnd.

Inlämningsdatum: 2014-11-28 | Handläggning

Miljö-och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden har flera beröringspunkter, båda nämnderna är myndigheter vilket ställer krav på stringens och rättssäkerhet i besluten. De är också tillsynsmyndigheter enligt Miljöbalk och Plan-och bygglag. Nämnderna går också in i varandra i det dagliga arbetet vad gäller planer och bygglov. I de besvärliga fall av nedskräpning som också är miljöfarlig så behandlas de i båda nämnderna vilket förlänger handläggning och beslut om förelägganden.

Tillgången på vatten, avlopp liksom förekomsten av buller och miljöhänsyn styr till stora delar möjligheterna att utveckla och bygga. Miljö-och hälsoskyddsnämnden är ofta remissinstans för Byggnadsnämnden. I vissa fall har dialogen mellan nämnderna fallerat så att handlingar saknats eller beslut fattats med bristfälliga underlag. Raka och relativt snabba besked, vare sig de är positiva eller negativa, är avgörande för planering och investering.

När nu samhällsbyggnadsförvaltningen förändras till att bli en renodlad myndighetsförvaltning är det naturligt att förändra i nämndorganisationen och skapa en Miljö-och Byggnämnd. Detta innebär att arbetet i den rena myndighetutövningen blir tydligare och att den tidsödande och fördröjande internremitteringen inte längre är aktuell.

Politiken har som gemensamt mål att finansieringen av båda nämnderna till större del (75%) skall vara egenfinansiering genom avgifter. Som ett steg i detta så höjdes avgifterna kraftigt inför 2014. Intäkterna har därefter ökat och den finns anledning att se över och minska det kommunbidrag som finns idag.

Jag yrkar att:
* Regionfullmäktige beslutar om ett samgående av nämnderna enligt ovan med en tidsplan som överensstämmer med förändringen av förvaltningen, vilket innebär 2015-04-01.
* Samgåendet skall ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande fem (5) miljoner kronor.

Vibble 2014-11-23
Mats-Ola Rödén
FP

Yrkande:
  • att Regionfullmäktige beslutar om ett samgående av nämnderna enligt ovan med en tidsplan som överensstämmer med förändringen av förvaltningen, vilket innebär 2015-04-01.
  • att samgåendet skall ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande fem (5) miljoner kronor.