Du är här

Lättakut/hälsocentral i Hemse

Lättakut/hälsocentral i Hemse

Inlämningsdatum: 2014-12-15 | Handläggning

I redovisning fr Hälso-och sjukvårdsnämndens arbetsutskott i nov 2014 skrivs om strategier för att öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats.

Situationen idag är att det är svårt att bemanna alla läkartjänster i primärvården på ön. Gäller även distriktssköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Detta är också en nationell trend.

I rapporten sammanfattas det strategiska arbetet med nämnande av de avgörande faktorerna för att skapa en attraktiv primärvård sålunda:
• Rekrytera och behålla
• Växling av arbetsuppgifter
• Tydliga uppdrag
• Ledarskap
• Medarbetarskap e-hälsa/IT-stöd

Folkpartiet Liberalerna har i budget avsatt medel för inköp av röntgenutrustning till vårdcentralen i Hemse för att på så sätt kunna skapa en lättakut. Vi finner att bildandet av en lättakut också skulle bidra till att göra vårdcentralen till en mer attraktiv arbetsplats med ett utvidgat omhändertagande av de vårdsökande. En större utväxling av arbetsuppgifter enl punkterna ovan.

Det finns definierade projekt gällande medicinteknisk utrustning i den strategiska planen för HSN för 2017-2019 och fortlöpande investeringspotter för samma ändamål. Nya regler för strålskydd gäller from 1/1 2015 och det skall då avgöras om investeringar skall göras i ny apparatur el uppgraderingar av bef. Det vore lägligt att då bedöma om ngn form av röntgenutrustning kan införskaffas för Hemse. För effektivisering och kostnadsminskningar i lasarettsvården och för satsning på landsbygdsutveckling.

Att arbeta klokt ekonomiskt i det dagliga arbetet ger en bra bas i byggandet av högre attraktionskraft för medarbetarna och skulle också ge möjligheter till utvecklingspotential för dem.

I Hemse idag bedrivs också förebyggande vård med levnadsvanemottagning, screening, ordination av motion i st f medicin, försök med sköterskedriven hjärtsviktsvård mm.

Folkpartiet Liberalerna finner därför att man skulle kunna ändra benämning på vårdcentralen till Hemse Hälsocentral för att tydligt markera förebyggande arbete mot god hälsa och att det är helhet man erbjuder medborgarna och därmed också skapar en attraktivare arbetsplats.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Region Gotland
• bereder väg för bildandet av en lättakut med röntgenutrustning i Hemse
• tar ett helhetsgrepp och går från vårdcentral till hälsocentral för att bygga attraktivitet i tiden

Hemse 2014-12-14
Lena Grund FP

Yrkande:
  • att Region Gotland bereder väg för bildandet av en lättakut med röntgenutrustning i Hemse
  • att Region Gotland tar ett helhetsgrepp och går från vårdcentral till hälsocentral för att bygga attraktivitet i tiden