Du är här

Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker

Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker

Inlämningsdatum: 2012-11-27 |

Den 23-04-2012 behandlade Regionfullmäktige en motion med syfte att Region
Gotland skulle omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och
visstidspension samt att stödja de som omfattas av pensionssystemet.

Ledningskontorets bedömning var tydlig, att en översyn av regelverket är befogad.
Men för att undvika dubbelarbete gjordes bedömningen att avstämningar med SKL
skulle göras angående den översyn som de påbörjat.

Vi anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en grundtrygghet, men
inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regler påverkar folkvalda politikers
trovärdighet och inger inte respekt för människors skattepengar. Region Gotland
bör därför omförhandla avtalen med de nuvarande politikerpensionärerna.

Vi yrkar härmed att

Att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de som redan omfattas
av det gamla regelverk, då det i efterhand inte går att ändra.

Visby 2012-11-26

Simon Härenstam (M)
Johan Malmros (FP)
Isabel Enström (MP)
Brittis Benzler (V)

Yrkande: