Du är här

Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker

Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker

Inlämningsdatum: 2011-12-12 |

Gällande system för pension och avgångsersättning för politiker stämmer dåligt överens med de trygghetssystem som finns för andra grupper. Detta trots att politiker generellt har högre utbildning än resten av befolkningen och ofta en tjänstledighet från ett jobb som man kan gå tillbaka till. Systemet fungerar påfallande ofta tvärtemot det var tänkt-som ett incitament att inte
Det är självklart att man under en övergångsperiod ska ha ett visst försörjningsskydd och trygghet när man lämnar ett politiskt heltidsuppdrag. Det kan däremot inte vara meningen att man efter avslutade uppdrag ska bli stadigvarande försörjd under en längre period.
återgå till arbetsmarknaden.
Det finns ingen anledning att Region Gotland ska kvarstå i ett system med så många uppenbara brister endast p.g.a. skälet att samstämmighet med andra kommuner och landsting bör finnas. Region Gotland bör gå före och göra justeringar för att åtgärda de mest uppenbara bristerna. För de i arbetsför ålder som uppbär pension inom ramen för det regelverk som gällde före 2006 bör Region Gotland stödja genom att erbjuda utbildning, jobbcoaching eller liknande aktiviteter som bedöms vara relevanta för att underlätta ett återinträde på arbetsmarknaden. Det nu gällande regelverket för visstidspension vid avgång efter 50 års ålder och avgångsvederlag vid avgång före 50 års ålder som infördes 2006 bör justeras för att stämma bättre överens med på övriga arbetsmarknaden gällande regler. Det innebär framförallt att den långa perioden för avgångsvederlag på upp till 5 år bör kortas ner för att harmonisera bättre med de regler som gäller för övriga arbetssökande, samtidigt som en nertrappning av ersättningsnivåer bör påbörjas redan efter 200 arbetsdagar. Även systemet för visstidspension bör ses över för att harmonisera bättre med regler för övriga arbetssökande. Vi yrkar härmed att-Region Gotland ska stödja de som omfattas av pensionssystemet som gällde innan 2006 genom att utarbeta ett program för utbildning, jobbcoaching eller liknande aktiviteter samt erbjuda det till berörda.-Region Gotland omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension för att harmonisera bättre med de system som gäller på övriga arbetsmarknaden. Ett frivilligt program för återgång till arbetsmarknaden bör utarbetas även för denna grupp.

Johan Malmros (FP) Isabel Enström (MP)

Simon Härenstam (M) Per Edman (V)

Yrkande: