Du är här

Ang. inrättande av Äldreombudsman

Ang. inrättande av Äldreombudsman

Inlämningsdatum: 2011-11-29 |

De  äldre  och  deras  anhöriga  behöver  en  företrädare  som  kan  hjälpa till  i  kontakten  med 
personal  på  boenden,  ansvariga  tjänstemän,  tillsynsmyndigheter  etc.  Ett  viktigt  led  i  att
stärka  de äldres  självbestämmande  är  att  stärka  deras  möjligheter  att  tillvarata  sina
rättigheter.  Många  äldre  eller  deras  anhöriga  drar sig  för  att  påpeka  brister  i  vården 
eller  omsorgen  då  de  är  rädda  för  att den  gamle  då  skall  bli  sämre  behandlad.   
Jag  anser  därför  att  en  äldreombudsman  ska  finnas  för  de  äldre  på  Gotland.   
En  person,  som  skall  vara  fristående  och  opartisk, samt  utan  myndighetsansvar  . 
En  äldreombudsman  ska  ha  i  uppdrag  att  stärka  den  enskildes  inflytande  över  och 
delaktighet  i  sin  vård  och  omsorg.  Till  en  äldreombudsman  skall  den  äldre  personen kunna  vända sig  med  synpunkter  och  klagomål,  få  hjälp  att slussas  till  rätt  tjänsteman
eller  få  sina  klagomål  framförda  till  rätt  person.  Men  också  vara  behjälplig  vid  skrivelser 
och  överklaganden till  regionen  och  domstolar.   
Ibland  kan  även  den  äldre  behöva  hjälp  med  att  tillvarata  sina rättigheter. 
Äldreombudsmannen  skulle få erfarenhet  av  brister  och  tillkortakommanden  inom 
regionen  och  kunna  föreslå  förbättringar  till  nämnder  och  förvaltningar.   
Uppgifter  för Äldreombudsmannen  kan  vara  att:  


vidare  till  rätt  myndighet  eller  verksamhet  
verksamheter,  så  att  regionens  omsorg  och  andra  tjänster  kan  utvecklas  och 
förbättras


lämna  denna  rapport  till  regionstyrelsen. 
En  Äldreombudsmannen  ska  ta  till  vara  de  äldres  intressen.  Det är  därför  viktigt  att 
Äldreombudsmannen  ges  en stark  fristående  ställning  gentemot  regionens  förvaltningar
och  entreprenörer
Jag föreslår därför att en äldreombudsman tillsätts på Gotland Stånga  2011‐11‐28 
Bror  Lindahl (FP) 

Yrkande: