Du är här

Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder

Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder

Inlämningsdatum: 2011-04-26 |

Många äldre efterfrågar i dag möjligheten att flytta till s k trygghetsboende. Boendeformen har fått sitt namn av en statlig utredning som utgör underlag för regeringens beslut om att det går att söka statligt stöd för byggande av väl anpassade boenden för äldre människor. För att få samhällsstöd till byggandet krävs att boendet upplåts till de som är över 70 år samt att det finns gemensamhetslokaler och ett visst serviceutbud. Regelverket kan hämtas från Boverkets hemsida.

Medborgarförslag som nyligen tillställts regionfullmäktige har den politiska majoriteten i socialnämnden avvisat med motiveringen att det saknas planering för trygghetsbostäder. Det är angeläget att det finns fastlagda riktlinjer för hur regionen skall medverka till att de starkt efterfrågade trygghetsbostäderna kan komma till stånd.

Vi föreslår att regionfullmäktige beslutar uppdra åt regionstyrelsen att skyndsamt ta fram förslag på riktlinjer för insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.

Ola Lindvall ( C )
Stefan Wramner ( M )
Bror Lindahl ( FP )

Yrkande:
  • att regionfullmäktige beslutar uppdra åt regionstyrelsen att skyndsamt ta fram förslag på riktlinjer för insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.