Du är här

Ökat demokratiskt inflytande med modern informationsteknik

Ökat demokratiskt inflytande med modern informationsteknik

Inlämningsdatum: 2011-02-15 |

Region Gotland har under en längre tid fått dåliga betyg i undersökningar
på områden som handlar om förtroende och inflytande. Bland annat kan
SCB:s medborgarundersökning nämnas, där möjligheterna att påverka
kommunens beslut får låga betyg. Med ny informationsteknik kan
relationen mellan Region Gotland och medborgarna förbättras. Internet
öppnar möjligheter för medborgare att få mer insyn och mer inflytande i
offentlig verksamhet.
Genom offentlighetsprincipen garanteras att alla allmänna handlingar som inte
är belagda med sekretess är offentliga, men det är komplicerat och tidsödande
att få tag i handlingar. Att följa ett specifikt ärende genom alla beslutsnivåer, t.ex.
ett medborgarförslag eller ett bygglov kräver stora insatser, och är i princip
omöjligt för en vanlig medborgare. För att medborgare ska kunna delta i de
beslutsprocesser som pågår måste ärendehanteringen vara transparent. Det bör
vara möjligt att enkelt följa ett ärende genom alla beslutsnivåer. I princip bör
Region Gotlands ärendehanteringssystem vara tillgängligt över internet. I
samband med detta måste det dock säkerställas att medborgarnas integritet
värnas och att känslig information om enskilda individer inte offentliggörs.
Medborgarnas påverkan på de beslut som fattas i nämnder och styrelser är
begränsad. När representanter till fullmäktige och nämnder är valda sker de
flesta beslut utan insyn för den vanlige medborgaren. Det är först när ett beslut
är fattat som det blir tillgängligt via internet eller lokalpressen. För att öka
insynen, och bjuda in medborgare att delta i beslutsprocessen bör alla
handlingar inför möten med nämnder och styrelser göras offentliga på internet
innan mötet.
Alla allmänna handlingar och alla data som kommunen producerar, och som inte
berör enskilda individer bör successivt göras tillgängliga via Internet. Även olika
databaser bör göras tillgängliga i öppna och för allmänheten läsbara format.
Exempel på detta är ekonomiska resultat, miljönyckeltal, skolstatistik och
kvalitetsuppföljningar. På detta sätt kan medborgare lättare bidra med relevanta
synpunkter, fakta, information och samband som förbättrar kvalitet på beslut
Jag yrkar härmed att
• Region Gotlands ärendehanteringssystem i utvalda delar görs tillgängligt
över internet.
• Alla handlingar inför Region Gotlands nämnd-­ ‐ och styrelsemöten görs
tillgängliga över internet innan mötet.
• Region Gotland ser över andra möjligheter att genom modern
informationsteknik öka medborgarens insyn och inflytande.
• Utbildningsinsatser anordnas så att alla medborgare har möjlighet att
utnyttja denna nya form av inflytande och insyn.

Johan Malmros (FP)

Yrkande: