Du är här

Jämställdhet i förskola och skola

Jämställdhet i förskola och skola

Inlämningsdatum: 2010-11-23 |

Jämställdhet är en del av de grundläggande demokratiska värden som ingår i de
nationella målen för skolan.
Enligt skollagen ska den som arbetar inom skolan "särskilt främja jämställdhet
mellan könen"
Läroplanen för den obligatoriska skolan formulerar föl-01-de:
"Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella
könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och
intressen oberoende av könstillhörighet.”
Många gotländska skolor jobbar aktivt med att uppfylla läroplanens mål för
jämställdhet, och har kommit långt. Det finns även en speciell tjänst som
genuspedagog inrättad för att stödja arbetet. Tyvärr har jämställdhetsarbetet lägre
prioritet på många skolor, och lyckade satsningar beror ofta på enskilda personers
intresse eller medvetenhet.
Kunskapsnivån både hos ledare och pedagoger är generellt för låg, även om det
givetvis finns många som är både kunniga och medvetna om genusfrågor. Personal
kan omedvetet, genom de förväntningar som riktas mot tjejer respektive killar, vara
medskyldiga till att etablera könsstereotypa värderingar. Pojkar tillåts dominera i
klassrummet och samtidigt vara mindre flitiga och ansvarstagande i skolan. I värsta
fall kan traditionella könsroller befästas redan i förskolan.
För att öka friheten och kunskapsnivån hos både tjejer och killar, och ge varje elev
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och intressen måste
jämställdhetsarbetet i de gotländska skolorna trappas upp. Framförallt måste de
skolor som inte har kommit igång med sitt jämställdhetsarbete aktivera sig.
Den gotländska skolan måste ta det ansvar som åligger skolan att främja
jämställdhet. Ett långsiktigt jämställdhetsarbete måste etableras på alla gotländska
skolor, och personal måste få stöd, verktyg och möjligheter att ta till sig och tillämpa
den forskning och kunskap som finns inom området.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
• Att alla ledare och lärare inom den gotländska skolan får genomgå utbildning
i systematiskt jämställdhetsarbete.
• Att riktlinjer för en speciell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor på
Gotland utarbetas. Jämställdhetsmärkningen tilldelas skolor som aktivt och
systematiskt jobbar med jämställdhet enligt de utarbetade riktlinjerna.
• Att Barn-­ ‐ och utbildningsförvaltningen aktivt verkar för att alla gotländska
skolor ska bli jämställdhetsmärkta.

Johan Malmros (Fp)

Lotta Jakobson (Fp)

Amy Öberg (Fp)

Sarah Mingert (Fp)

Yrkande: