Du är här

Värdighetsgaranti inom Gotlands kommuns äldreomsorg

Värdighetsgaranti inom Gotlands kommuns äldreomsorg

Inlämningsdatum: 2010-10-16 |

Många äldre upplever att det är svårt att veta vad som utlovas av äldreomsorgen. Det
finns ingen tydlig beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig
Har jag rätt att komma ut i friska luften?
Vad finns det för gemensamma aktiviteter?
Hur länge ska jag behöva vänta på hemtjänstens insatser?
Det är frågor som många äldre ställer sig. Osäkerheten om vad man kan förvänta sig
förstärks också av att det kan vara svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt.
Vi inom folkpartiet liberalerna vill att Gotlands kommun arbetar för att en
värdighetsgaranti införs inom äldreomsorgen. Denna garanti ska vara en konkret
beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninnevånare kan
förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder.
Vad kan en värdighetsgaranti innehålla? Garantin ska ge ökad tydlighet om vilken
service man kan förvänta sig: det kan till exempel handla om att få komma ut i friska
luften varje dag.
Det måste också finnas tydliga kontaktuppgifter dit man kan vända sig med synpunkter.
Tydlighet och förutsebarhet ökar tryggheten för personer som behöver äldreomsorg. Vi
måste våga vara tydliga med vad de äldre kan förvänta sig och vad kommunen erbjuder
också om man inte lever upp till sitt åtagande. Då ökar tilliten. Därför behöver vi i
Gotlands kommuns äldreomsorg se till att en värdighetsgaranti kommer på plats.
Förslag till beslut:
Att Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en värdighetsgaranti för Gotlands kommuns
äldreomsorg.
Visby 2010-10-16
Amy Öberg Fp

Yrkande: