Du är här

Äldres rätt att själva få välja boende, vård och välfärd

Äldres rätt att själva få välja boende, vård och välfärd

Inlämningsdatum: 2009-02-23 |

Inom omsorgen av våra äldre måste vi ställa krav på att alla garanteras rätten till att själva få göra viktiga val när det gäller boende, vård och välfärdsservice. Valfriheten är störst så länge den äldre är frisk och så länge som möjligt kan klara sig själv.
Men i takt med att vi blir äldre, förändras behoven. Att kunna se behovet av bostäder som är anpassade till den äldre människan, kommer att bli mycket stort tid framöver.
Det finns många äldre som faller mellan stolarna och inte får sina behov tillgodosedda. Det är mycket gamla människor som bor i sin vanliga bostad och som finner att nu går det inte längre och upplever att de blivit fångar i sina egna hem. För den som "bara" är gammal, känner sig ensam och otrygg, finns ingen plats att få.
Trygghet innebär att kunna välja rätt boendeform utifrån behov och att kunna bo kvar så länge man vill. För att detta skall kunna infrias, måste det för många finnas möjlighet till stöd och hjälp. En förutsättning för att våga bo kvar, är att garanti till plats på avlastningsboende lämnas, för att stödja anhöriga, eller till äldreboende när det behovet uppstår, kortvarigt eller långvarigt. Att få en avlastningsplats skall vara en reell möjlighet när det blir nödvändigt och önskemålet framställs om detta.
Äldreboendedelegationens betänkande om trygghetsbostäder är ett utmärkt exempel på när samhället kan förutse behovet av bostad som ligger mellan "vanlig" bostad och särskilt boende för sjuka som kräver kontinuerliga vårdresurser.
Ett boende anpassat till sin funktion för äldre där tillgång till gemensamhetslokaler och möjligheter till aktivitet och måltider finns. Många äldre är också ensamstående, därför är förslaget om en utveckling av det sociala innehållet av stort värde.
Med anledning av ovanstående föreslår jag
Att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att skyndsamt utreda behovet av trygghetsbostäder
Bror Lindahl (FP)

Yrkande: