Du är här

Inhägnad säkerhet vid vindkraftverk

Inhägnad säkerhet vid vindkraftverk

Inlämningsdatum: 2008-11-24 |

Vindkraftverk för att producera energi klassas som industriell och miljöfarlig verksamhet. All sådan verksamhet ska vara inhägnad. Vid ett flertal tillfällen har det visat sig att vindkraftverken är oberäkneliga. Här på Gotland var det ett allvarligt tillbud i-01-då ett rotorblad på ett vindkraftverk lossnade och slungades 40 meter ifrån tornet, varvid den 7 ton tunga spetsen hamnade 70 meter från tornet. Den "haveriutredning" som gjordes internt, borde istället ha varit en opartisk utredning, visade på att felet uppstått genom slarv/utmattning.
Rapporter från Tyskland där försäkringsbolagens statistik ligger som grund visar att hitintills så har 364 tillbud eller olyckor ägt rum varav 43 med dödlig utgång.
Vid 112 tillfällen har havererade rotorblad fallit ner, 56 fall av bränder har rapporterats och 47 vindkraftverk har brutits sönder av vindar samt att 880 istillbud har skett. Rapporter om liknande haverier finns f.ö. från fastlandet, Norge och England. Särskilt vid bränder har räddningstjänsten haft problem då inte tillgång på tillräckligt långa stegar finns, utan att brandbekämpning krävt tillgång på helikopter.
Det här visar på en uppenbar säkerhetsrisk i vindkraftverkens närhet, där lättare delar och isklumpar kan slungas iväg många hundra meter.
Vindkraftverken placeras ofta på platser som också är intressanta för det rörliga friluftslivet. Genom att inhägna förslagsvis 300 meter kring vindkraftverken skulle de som strövar i områden med vindkraftverk skyddas mot eventuella olyckstillbud.
Gotland är den kommun i Sverige som har störst antal vindkraftverk per ytenhet. Med de storvulna planer på vindkraftsutbyggnad som kommunen har, så måste i första hand den allmänna säkerheten prioriteras.
Jag hemställer därför:
att redan uppförda vindkraftverk ska inhägnas
att vid tillståndsgivning för nya vindkraftverk, ingår att verken ska vara inhägnade
Stånga 08-11-24
Bror Lindahl ( Fp )

Yrkande: