Du är här

Miljötåg med gasdrift i Visby

Miljötåg med gasdrift i Visby

Inlämningsdatum: 2008-09-14 |

Trafikproblemen i Visby innerstad är ett ständigt diskuterat problem. Särskilt norra utfarten genom stadskärnan har skapat bekymmer. Idéer om att öppna studentallén för nyttotrafik har nämnts. Nya verksamheter i anslutning till hamnområdet har ökat trycket och därmed aktualiserat en bättre lösning av persontransporterna till flygplatsen t.ex. Det gäller även utbyggnaden av nordvästra fritidsområdet och en förbättring av dess kommunikationer.
Utan att ta ställning till om utfarten skall ske genom studentallén eller utanför ringmuren vid havet vill folkpartiet ansluta sig till-01-Lindells förslag till ett miljötåg med gasdrift. Det gäller inte ett tåg på räls utan på väg. Vagnarna skall vara moderna och täckta. Färdvägen skall vara från Kneippbyn, hamnen, högskolan och kongresshallen efter muren (alternativt på ut-eller insidan), lasarettet, Snäck och flygplatsen. Transportsättet skall bedrivas året runt men med en kraftigt förstärkning under sommarhalvåret.
Det bör ligga i kommunens intresse att medverka vid iordningställande av en sådan tåglinje. Ur miljösynpunkt måste projektet vara idealiskt; inget buller, inga giftiga avgaser, en lättsammare atmosfär och mindre trafik i övrigt. Även parkeringsbekymren innanför murarna kan underlättas genom att parkeringsfickor färdigställs i anslutning till leden. För den enskilde kommuninvånaren och eventuella besökare måste förbättringen av framkomligheten vara till stor nytta.
När det gäller den finansiella delen bör investeringar och drift i huvudsak åligga näringslivet och de som nyttjar transporterna. Kommunens insats inriktas mera på att stödja verksamheten än att bekosta och driva den.
Med anledning av ovanstående hemställer Folkpartiet Liberalerna på Gotland
att Gotlands kommun medverkar till att en linje med gasdrivet miljötåg iordningställs i Visby
Visby som ovan
Mats-Ola Rödén
Gunnar Tinge
Amy Öberg
Sven Bosarfve

Yrkande: