Du är här

Utmaningsrätt släpper fram kreativiteten

Utmaningsrätt släpper fram kreativiteten

Inlämningsdatum: 2008-02-18 |

Gotlands kommuns uppgift är bland annat att ge kommuninnevånarna en bra service till så låga kostnader som möjligt. De medel som skattebetalarna bistår med skall användas på ett effektivt sätt. En möjlighet att nå dit kan vara att ge privata företag, föreningar och anställda rätt att begära att kommunen upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt.
Utmaningsrätt innebär att företag, föreningar och anställda som ser en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi ska få en chans att göra det genom en begäran att verksamheten upphandlas i konkurrens. Att konkurrensupphandlingar har stora fördelar, ur såväl kvalitets-som kostnadssynpunkt, torde de flesta vara överens om.
Om ett företag, förening eller anställd ser en möjlighet att driva en specifik tjänst eller verksamhet förmånligare än kommunen (med bibehållen eller högre kvalitet) skall den intresserade kunna begära att få tjänsten eller verksamheten upphandlad. Kommunen skall då inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten.
Kommunen skall alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande. Kommunen ska även kunna välja att göra upphandlingen tillsammans med någon annan verksamhet, begära in anbud på hela eller delar av en verksamhet etcetera. Detta utifrån vad som anses lämpligt för att gynna till exempel kvalitetsutveckling men också ekonomi.
Myndighetsutövningar och strategiska ledningsfunktioner skall inte kunna bli föremål för utmaning. Verksamhet som redan är utlagd på entreprenad berörs icke av utmaning under pågående avtalsperiod.
Med anledning av ovanstående hemställer Folkpartiet Liberalerna på Gotland
att införa en så kallad utmaningsrätt i Gotlands Kommun i enlighet med motionens intentioner
Visby som ovan
Mats-Ola Rödén
Bror Lindahl
Amy Öberg
Sven Bosarfve

Yrkande: