Du är här

Motion om stipendium

Motion om stipendium

Inlämningsdatum: 2005-11-28 |

Idén till motionen är Mats Anderssons och torgfördes på partiets sista årsmöte.
Jag fick fullmäktigegruppens uppdrag att tillsammans med Mats Andersson utforma innehållet i motionen så att gruppen kunde ställa sig bakom den för inlämning till fullmäktige.
Den är inlämnad och har av fullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Något utlåtande från kommunstyrelsen har ännu inte kommit fullmäktige tillhanda.
Hälsningar
Gunnar
GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige MOTION 2005 11 28
Folkpartiet på Gotland anser att Gotlands kommun bättre bör kunna utnyttja den kunskapsbank, som studenterna på högskolan innehar, för att utveckla kommunen.
Högskolan på Gotland är unik så till vida att man bedriver utbildning i ämnen som exempelvis kvalitetsteknik utan motsvarighet i landet och har unika möjligheter till ekologistudier runt kusterna. Vi har en växande högskola med mål att bli ett viktigt
inslag i ett kommande Östersjöcentrum mitt i havet.
Härutöver kan nämnas att på högskolan finns studenter som specialstuderar ledarskap, organisation och ekonomiska samband såväl som kultur, östersjöklimat, fiske, geologi och kvalitetsutveckling. Om kommunen mer aktivt tillvaratog denna resurs, studenternas kunskaper och engagemang, kunde Gotland få större möjligheter att placera sig i främre ledet i landet vad gäller effektivitet, miljöhänsyn och socialt ansvar.
De ovan nämnda specialiteterna överensstämmer även väl med kommunens strävan att vara ett föredöme när det gäller natur och kulturhistoria.
Ett stipendium skulle kunna medverka till att locka fram nya kunskaper och idéer som kommunen kan använda i sin verksamhet.
Folkpartigruppen föreslår därför Kommunfullmäktige att det inrättas ett stipendium för studenter på Högskolan syftande till att stimulera studenterna till ett innovativt engagemang i kommunens verksamhet
Visby som ovan
Bror Lindahl Anna Greta Lickander
-01-Lindell Gunnar Tinge

Yrkande: